Mokinių taisyklės

Atnaujinta: 2021 08 16

PATVIRTINTA

Kauno Žaliakalnio progimnazijos

direktoriaus 2019 m. spalio 8 d.

įsakymu Nr. V-129

KAUNO ŽALIAKALNIO PROGIMNAZIJOS

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

 

1.Mokiniai turi teisę:

1.1. mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą;

1.2. mokytis pagarba pagrįstoje ir saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkantį mokymosi krūvį ir darbo vietą;

1.3. dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus, ugdymo planą;

1.4. reikšti savo nuomonę;

1.5. gauti informaciją apie savo ugdymosi rezultatus, dalyvauti, kai svarstomas jų elgesys, kėlimas į aukštesnę klasę ar šalinimas iš mokyklos;

1.6. gauti socialinę, psichologinę ir specialiąją pagalbą;

1.7. dalyvauti progimnazijos savivaldoje nustatyta tvarka;

1.8. burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla neprieštarauja LR įstatymams;

1.9. atstovauti progimnazijai olimpiadose, konkursuose, viktorinose, varžybose;

1.10. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.

2. Mokiniai privalo:

2.1. nevėluoti į pamokas ir kitus renginius, pamokose turėti  reikalingas mokymosi priemones, progimnazijoje dėvėti švarią ir tvarkingą mokyklinę uniformą: bordo spalvos uniforminius švarkus, tokios pačios spalvos mokyklinius džemperius ir tamsios spalvos kelnes (berniukai/vaikinai), tamsios spalvos sijonus, kelnes (mergaitės/merginos). Po švarkeliu dėvėti baltos arba pilkos spalvos marškinėlius, palaidines ar golfus.

2.2. uoliai lankyti pamokas, kitus užsiėmimus, nuolat ruošti namų darbus;

2.3. pagarbiai bendrauti su mokytojais, progimnazijos bendruomenės nariais, savo bendramoksliais, neskriausti mažesniųjų, stropiai ir sąžiningai mokytis;

2.4. laikytis viešosios tvarkos, kultūringai elgtis pamokų, pertraukų ir kitų renginių metu progimnazijoje ir už jos ribų;

2.5. lankyti kiekvieną pamoką, esant svarbiai priežasčiai išeiti pamokų metu – gauti klasės vadovo ar budinčio administracijos atstovo leidimą;

2.6. jei, mokiniui nebuvus progimnazijoje, klasė rašė kontrolinį darbą, mokinys privalo susitarti su mokytoju ir individualiai paskirtu laiku jį parašyti;

2.7. pertraukų metu būti progimnazijos koridoriuje, žaisti progimnazijos kieme, reaguoti į darbuotojų pastabas;

2.10. tausoti ir saugoti progimnazijos vadovėlius, inventorių, kitą turtą ir atlyginti už progimnazijos sugadintą turtą visą kainą bei padengti kitus nuostolius, kurie atsirado dėl neteisėto moksleivio elgesio;

2.11. dalyvauti talkose, tvarkant progimnaziją, jos aplinką bei progimnazijai priskirtas teritorijas;

2.12. savo darbo vietą klasėje, kabinete, dirbtuvėse ir kitose progimnazijos patalpose laikyti švarią ir tvarkingą;

2.13. budėti klasėje nurodytu laiku, tvarkingai atlikti budinčiojo pareigas;

2.14. atleistas nuo fizinio lavinimo pamokų mokinys privalo stebėti pamoką;

2.15. saugoti savo vertingus daiktus (mobilųjį telefoną, planšetinį kompiuterį, pinigus ir kt.). Juos laikyti savo rakinamoje spintelėje.

3. Mokiniams draudžiama:

3.1. į pamokas ateiti vilkint sportine apranga ar viršutiniais drabužiais (striukėmis, paltais ir pan.), etiketo neatitinkančiais, netvarkingais rūbais;

3.2. rūkyti, vartoti ar platinti alkoholinius gėrimus bei narkotines ar psichotropines medžiagas progimnazijoje ir už jos ribų;

3.3. atsivesti pašalinius asmenis (nesimokančius, nedirbančius progimnazijoje) į progimnaziją, į renginius be klasės vadovo ar progimnazijos vadovybės leidimo;

3.4. atsinešti į progimnaziją ginklą (šaunamąjį, peilį, dujų balionėlį ir pan.), sprogstamąsias medžiagas, pirotechnines priemones ar kitus daiktus keliančius pavojų aplinkiniams arba galėtų sugadinti mokyklos turtą;

3.5. lošti azartinius žaidimus, naudoti fizinę (mušti, stumdyti, spardyti ir pan.) ir emocinę (tyčiotis, pravardžiuoti, grasinti, ignoruoti ir pan.) prievartą, vartoti necenzūrinius žodžius;

3.6. savavališkai išeiti iš progimnazijos teritorijos, pasišalinti iš pamokų;

3.7. pamokų ir renginių metu kramtyti gumą;

3.8. pertraukų, pamokų ir renginių metu naudotis mobiliais telefonais (jais naudotis galima tik mokytojui leidus pamokoje mokymo medžiagai įtvirtinti), mp3 grotuvais, Ipad, Ipod ir panašiomis ryšio priemonėmis;

3.9. filmuoti ir fotografuoti progimnazijos bendruomenės narius ir viešinti jų atvaizdus negavus asmens sutikimo;

3.10. platinti informaciją apie asmenį be jo sutikimo per masines informavimo priemones, socialinius tinklalapius internete;

3.11. klastoti dokumentus, keisti įrašus.

Share on facebook
Dalintis

Kauno Žaliakalnio progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Įst. kodas
190135970

Adresas
Širvintų g. 15
LT-50174 Kaunas

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre

Kontaktinė informacija

El. paštas
rastine@zaliakalnis.kaunas.lm.lt

Direktorė, raštvedė
(8 37) 33 13 92

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 1-4 kl.
(8 37) 33 24 74

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 5-8 kl., socialinė pedagogė
(8 37) 42 22 37

Raštinės darbo laikas

I-V
8:00 – 16:30 val.

Pietų pertrauka
12:00 – 12:30 val.

Kauno Žaliakalnio progimnazija | 2021

didn't find what you are looking for?

search again