Išorinio vertinimo rezultatai ir pasiekimai

 

KAUNO ŽALIAKALNIO PROGIMNAZIJOS IŠORĖS AUDITO ATASKAITA

Vizito laikas - 2008 m. sausio 14-18 d.

Vizito tikslas - mokyklų veiklos kokybės išorės auditas.

Išorės vertintojai stebėjo 124 pamokas, papildomojo ugdymo būrelius ir klasės valandėles. Vizito metu buvo gilinamasi į mokinių, mokytojų veiklą pamokose, mokyklos vadovų ir aptarnaujančio personalo veiklą, jie stebėti natūralioje aplinkoje: darbo vietose, valgykloje, klasėse, koridoriuose. Vizito metu išorės vertintojai kalbėjosi su mokyklos darbuotojais, mokyklos savivaldos institucijų atstovais, mokiniais ir mokinių tėvais. Analizavo mokyklos veiklos, mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavimo dokumentus, mokinių kontrolinių darbų sąsiuvinius, pasiekimų knygeles.

  1.    Mokytojų aiškinimas pamokose yra suprantamas (3.1.2).

  2.    Ugdomoji veikla susieta su gyvenimo praktika (3.3.3).

  3.    Veiksminga socialinio pedagogo ir prevencinės grupės veikla (4.1.2).

  4.    Papildomo ugdymo veikla tenkina daugumos mokinių saviraiškos poreikius (4.2.2).

  5.    Mokyklos bendruomenės nariai kuria svetingą aplinką (5.1.3).

  6.    Dauguma mokinių mokykloje jaučiasi saugūs (5.1.4).

  7.    Geras mokinių elgesys ir drausmė pamokose (5.1.6).

  8.    Visi mokytojai dalyvauja organizuojant ir vykdant vidaus auditą (7.1.1).

  9.    Aiški strateginio plano ir veiklos programos struktūra, tinkamas pateikimas (7.2).

  10.  Metodinių grupių vadovų veikla orientuota į ugdymo proceso tobulinimą (7.5.1; 7.5.2).

  Mokyklos tobulintinos pusės:

  1.     Mokymosi bendradarbiaujant metodų taikymas pamokose (3.1.1).

  2.     Diferencijuotas ugdymas, atsižvelgiant į individualius mokinių gebėjimus ir poreikius (1.1.3, 3.3.2, 4.5.1).

  3.     Vertinimo metu gautos informacijos panaudojimas mokinių pasiekimams gerinti (3.4.3).

  4.     Mokinių profesinis švietimas (4.3).

  5.     Pagalbos specialiųjų poreikių mokiniams veiksmingumas (4.6.3).

Papildoma informacija