Ugdymo proceso trukmė

Išrašas iš Kauno Žaliakalnio progimnazijos

2018-2019 m. m. ugdymo plano

7. Ugdymo organizavimas:

7.1. Ugdymo proceso trukmė:

Klasės Ugdymo proceso Ugdymo proceso trukmė
pradžia pabaiga
1-4 09-03 06-07 175 ugdymo dienos
5–8 09-03 06-21 185 ugdymo dienos

7.2. Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

  Pusmečiai
Klasės

I pusmetis

(nuo - iki)

II pusmetis

(nuo - iki)

1-4 rugsėjo 3 d. – sausio 25 d. sausio 28 d. – birželio 7 d.
5-8 rugsėjo 3 d. – sausio 25 d. sausio 28 d. – birželio 21 d.

7.3. 1-8 klasių mokinių atostogų trukmė:

Atostogos Data
Rudens 10-29–11-02
Žiemos (Kalėdų) 12-27–01-02
Žiemos 02-18–02-22
Pavasario (Velykų) 04-23–04-26

Vasaros

1-4 klasės

5–8 klasės

06-10–08-31

06-24–08-31

7.4. 10 ugdymo dienų skiriamos patirtiniam mokymuisi kitose erdvėse ir įvairių dalykų projektinei bei pažintinei veiklai vykdomai pagal atskirą grafiką.

8. Progimnazija dirba penkias dienas per savaitę. Ugdymo proceso pagrindinė organizavimo forma - pamoka.

9. Progimnazijos direktorius iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią padėtį, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Apie priimtus sprendimus progimnazijos vadovas informuoja savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį. Mokiniams mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos tinklalapyje.

10. Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1–5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–8 klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems į progimnaziją mokiniams vykdomas. Kitiems mokiniams mokymuisi reikalinga informacija skelbiama progimnazijos internetinėje svetainėje ir elektoriniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

Papildoma informacija