Vizija, misija, tikslai

Atnaujinta: 2022 05 20

VIZIJA

Demokratiška, inovatyvi, sistemiškai veikianti, nuolat besimokanti bendruomenė.

MISIJA

Laimingi, dori, už savo ugdymo procesą atsakingi, visapusiškai tobulėjantys vaikai.

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

Progimnazija – kaitai, klientams ir informacijai atvira institucija, paremta bendromis demokratinėmis, moralinėmis vertybėmis ir nuostatomis. „Tam, kad kažką pakeistum, turi keisti savo mąstymą ir elgseną, rinktis naujas žinias, prioritetus. Senomis nuostatomis nieko naujo nepasieksi“ Adinas Sinclairas. Mokome ir mokomės lygiateisiškumo, humaniškumo ir demokratiškumo principais grįstoje aplinkoje.

2022-2024 METŲ PROGIMNAZIJOS STRATEGINIAI TIKSLAI

1. Tobulinant mokymo(si) proceso organizavimą, pagerinti ugdymo(si) kokybę.

2. Ugdant socialines emocines kompetencijas, pozityvų bendravimą bei pilietiškumą užtikrinti saugią, inovatyvią ugdymo(si) aplinką.

3. Diferencijuojant ugdymo(si) turinį, užtikrinti kokybišką ugdymą(-si) įvairių poreikių mokiniams.

Dalintis

didn't find what you are looking for?

search again